Följ Svensk Byggtjänst

Ny bok: Kommersiell byggjuridik i praktiken

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2012 10:00 CET

Detta är Robert Delis första bok som författare. En ny röst som tar sig ton bland entreprenadrättsexperterna. Deli, tidigare advokat nu företagsjurist, behandlar i Kommersiell byggjuridik i praktiken entreprenadrätten i ett annat perspektiv än brukligt. En spännande debut.

Denna bok har huvudsakligen två syften. För det första att framställa byggjuridiken på ett så användarvänligt sätt som möjligt. Det är inte alltid den entreprenadjuridiska litteraturen redovisar de ofta mycket konkreta och praktiska situationer, frågeställningar och problemområden som gång efter annan gör sig gällande i byggprojekt. Ofta är i stället fokus på en genomgång av regelverket paragraf för paragraf eller i vart fall kapitel för kapitel som i AB och ABT.

I stället för att följa kapitelindelningen i AB och ABT är denna bok disponerad efter sådana rättsligt relevanta situationer som kan uppkomma i bygg-, anläggnings- och installationsprojekt och som inte sällan medför meningsskiljaktigheter mellan parterna.

Denna disposition medför att ett avsnitt mycket väl kan beröra flera för den uppkomna situationen relevanta kapitel i AB och ABT. Det innebär också att boken saknar en enhetlig behandling av de enskilda kapitlen i AB och ABT. 

Tanken med att fokusera på vanliga problemområden och låta dessa styra dispositionen, är att läsaren snabbt ska kunna orientera sig till relevant avsnitt och där få vägledning, utan att det ska krävas alltför mycket bläddrande och hoppande mellan olika avsnitt. Dessutom finns det litteratur som förtjänstfullt redovisar innehållet i de allmänna bestämmelserna regel för regel, kapitel för kapitel.

För det andra att delvis angripa det tomrum som finns inom den entreprenadjuridiska litteraturen, när det gäller att sammanföra det snäva och specialiserade regelverket i de allmänna bestämmelserna, med de andra rättsområden som parterna i en entreprenad ofta kommer i kontakt med. 

För byggherrar och entreprenörer uppkommer det inte sällan situationer, som är högst relevanta för avtalsförhållandet, men som ligger utanför den juridik som anses rymmas inom ramen för entreprenadrätten. Det gäller bland annat försäkringsfrågor, konkurser, arbetsmiljörättsliga frågor, vissa plan- och byggrättsliga frågor samt, inte minst, grundläggande frågor om tvistelösning, som uppkommer när parterna inte kan komma överens.

När hänvisning sker till de allmänna bestämmelserna, avses såväl AB som ABT och i förekommande fall ABK. För att inte tynga texten alltför mycket, och när sammanhanget tillåter, hänvisas till tillämpligt kapitel och paragraf, utan att ange vilket eller vilka standardvillkor hänvisningen avser. 

Något ska sägas om användningen av begreppen byggherre och beställare. Byggherre är den som låter uppföra en byggnad åt sig. Beställare är helt enkelt den som beställer ett uppdrag, till exempel en entreprenad, att utföras av en entreprenör eller annan. Byggherren och beställaren kan förstås vara samma person men behöver inte vara det. I förhållandet mellan exempelvis byggentreprenören och dennes underentreprenör, är byggentreprenören beställare. En och samma part kan alltså i ett avtalsförhållande vara Entreprenör, och i ett annat avtalsförhållande vara beställare, avseende en och samma entreprenad. 

För att inte tynga den löpande texten i onödan, används med några undantag begreppet beställare, oavsett om härmed avses byggherren eller någon annan. I enstaka fall har det dock varit nödvändigt att särskilja mellan byggherre och beställare. I dessa fall har författaren använt begreppet byggherre.

Kommersiell byggjuridik i praktiken vänder sig i första hand till praktiskt verksamma jurister och studenter inom ämnet. Även andra som arbetar med bygg-, anläggnings- och installationsentreprenader såsom. Parternas respektive ombud, byggledare, projektledare och platschefer bör ha nytta av boken.

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.