Gå direkt till innehåll
Arbetarskyddsregler och miljöregler för byggsektorn – 2012 års utgåvor

Pressmeddelande -

Arbetarskyddsregler och miljöregler för byggsektorn – 2012 års utgåvor

Nu finns handböckerna Arbetarskyddsregler för byggsektorn och Miljöregler för byggsektorn i färska utgåvor, giltiga för 2012. De båda verken, som revideras och uppdateras årligen av Svensk Byggtjänst, presenterar aktuella lagar och regler inom respektive område.

Arbetarskyddsregler för byggsektorn presenterar föreskrifter från Arbetsmiljöverket samt lagar om arbetsmiljö som måste finnas tillgängliga på en byggarbetsplats. Meningen är att boken ska hålla verksamma inom byggsektorn informerade om aktuella regler inom arbetsmiljöområdet.         

Texterna i handboken återges oavkortade men är redigerade för att underlätta för läsaren. Kommentarer följer direkt efter respektive paragraf och som läsare besparas man därmed arbetet att själv sammanställa materialet till aktuella regler. Alla texter är giltiga per den 1 januari 2012, men boken innehåller också utkomna författningar som träder i kraft senare. Bland nyheterna kan nämnas AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden och AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker som båda träder i kraft den 1 juli 2012 och då ersätter tidigare föreskrifter inom dessa områden.                                                    

Det ansvar för arbetsmiljön som byggherrar och övriga som medverkar vid projekteringen har är fastlagt i arbetsmiljölagen och det är därför viktigt att inte bara byggplatsens folk utan även byggherrar, arkitekter, konstruktörer, och andra projektörer har tillgång till dessa regler.                                

I Miljöregler för byggsektorn är lagar, regler, allmänna råd och myndighetsföreskrifter med miljöanknytning sammanställda. Handboken följer Kretsloppsrådets Miljöprogram 2010 och de miljömål kring energieffektivisering, hushållning med material, utfasning av farliga ämnen och värnande av en god innemiljö som är aktuella för bygg- och fastighetssektorn. Boken innehåller dokumenten i fulltext samt ett systematiserat sökordsregister som snabbt ger hänvisning till stycken, paragrafer och bilagor. Därutöver innehåller boken en aktuell förteckning över webbplatser och litteratur med anknytning till frågor om miljö och hälsa.

Texterna är giltiga per den 1 januari 2012 och bearbetade så att alla ändringar sedan förra utgåvan är införda på rätt ställe. Beslutade ändringar som träder i kraft senare presenteras också. Nyheter är bland annat SFS 2011:927 Avfallsförordning som ersätter SFS 2001:1063 med samma namn och BFS 2011:16 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter.

Miljöregler för byggsektorn riktar sig till aktörer inom bygg- och fastighetssektorn med verksamheter kring planering, byggande, förvaltning, ombyggnad, rivning och deponering. Även myndigheter som arbetar med miljöfrågor inom byggsektor kan ha nytta av boken.

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige