Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Handbok om nya PBL – ett viktigt stöd i lagtolkningen

–"PBL 2010 – en handbok om nya PBL och samhällsbyggande" blir ett viktigt stöd i tolkningen av nya plan- och bygglagen. Många av byggsektorns aktörer måste dagligen förhålla sig till PBL och med handboken vill vi underlätta deras arbete, säger Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst.

Den 2 maj i år fick Sverige efter många års utredande en ny plan- och bygglag, PBL. PBL är en av de mest komplexa lagar vi har, i många fall avgörs den genom avvägningar vid tillämpningen, och även för den mest insatta kan det vara svårt att tolka vad som gäller och på vilka grunder beslut ska fattas.

"PBL 2010 – en handbok om nya PBL och samhällsbyggande", skriven av arkitekterna Carl-Gustaf Hagander och Nancy Mattsson, har som syfte att utgöra ett stöd till byggsektorns aktörer och andra som på olika sätt kommer i kontakt med PBL och samhällsbyggnadsfrågor, till exempel genom ett eget byggprojekt.

I boken beskrivs på ett lättbegripligt sätt den nya lagen liksom de sammanhang som är av betydelse för dess tillämpning. Likaså förmedlas PBL:s bakgrund och historia samt hur PBL verkar i relation till den stora mängd övriga lagar och regler som styr byggande, till exempel miljöbalken. Boken blir något av ett översiktligt uppslagsverk om PBL.

PBL som specialitet

Både Carl-Gustaf Hagander och Nancy Mattsson är arkitekter SAR/MSA med tillämpningen av PBL som specialitet. Nancy Mattsson arbetar i Structor FM Projektutveckling Stockholm AB med ledning och samordning av samhällsbyggnadsprojekt samt med process- och verksamhetsutveckling, främst inom kommunal förvaltning. Hon är flitigt anlitad som sakkunnig i PBL och föreläsare om densamma. Hon har tidigare varit stadsarkitekt på Lidingö och har även erfarenhet av projektering. Carl-Gustaf Hagander har nyligen tillträtt som tekniskt råd vid mark- och miljööverdomstolen. Tidigare har han varit länsarkitekt i Stockholms och Södermanlands län, arbetat som konsult i plan- och byggfrågor, medverkat i debatten inom området samt undervisat om PBL och andra lagar som rör samhällsbyggnad vid universitet och högskolor.

I "PBL 2010 - en handbok om nya PBL och samhällsbyggande" har Nancy Mattsson författat avsnitten om PBL medan Carl-Gustaf Hagander står bakom de delar som tar upp sammanhang, bakgrund och historia. 

Lång historia

– För att förstå komplexiteten i plan- och bygglagen är det viktigt att gå till botten med hur den har vuxit fram – man måste börja från början för att förstå dagens system, säger Carl-Gustav Hagander.

– Den lag som trädde i kraft nu den 2 maj, är en omarbetning av PBL från 1 juli 1987. 1874 kom den första riktiga lagen som rörde byggande, men den byggde på regler från så långt tillbaka som 1290, berättar han.

Syftet med den nya plan- och bygglagen är att förenkla samt skärpa kontrollen när det gäller byggande. Bland nyheterna kan nämnas att miljö- och klimataspekter ska beaktas vid planläggning och byggande, att alla som söker bygglov ska kunna få besked inom tio veckor, och att man redan vid bygglov också ska pröva krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vill göra nya lagen begriplig

Nancy Mattssons ambition med sin och Carl-Gustaf Haganders bok om PBL har varit att göra lagen och förändringarna i den begripliga. Liksom sin medförfattare betonar hon att det är en ganska svår lag även för dem som jobbar med den dagligen.

– Jag beskriver det nya lagrummet och hur det ser ut och kan tolkas i förhållande till det gamla, samt resonerar kring hur lagen kommer att tillämpas i verkligheten och vilka konsekvenser förändringarna ger upphov till, liksom hur man kan förvänta sig att myndigheter ska agera på den nya lagen, berättar hon.

För att göra sina resonemang om PBL så lättbegripliga som möjligt för läsaren, har Nancy Matsson använt sig av erfarenheter som hon samlat på sig under de många föreläsningar som hon hållit om lagen. 

– I mina föreläsningar brukar jag plocka upp åhörarnas funderingar och resonera kring dem för att skapa förståelse – även i boken har jag använt mig av exempel från verkligheten. Jag har även försökt skapa en balans mellan att bli för detaljerad och för abstrakt i mina beskrivningar, säger Nancy Mattsson.

Översiktligt uppslagsverk

De flesta avsnitt i boken kan läsas var för sig, och ett fylligt register, som kombinerar begreppsförklaringar och sidhänvisningar, bildar en uppslagsdel som tillsammans med den inledande läsanvisningen fungerar som en snabb ingång till texten. Här finns också hänvisningar till publikationer och webbplatser som kan vara till ytterligare hjälp när man ska förstå innebörden av PBL i skilda sammanhang.

– Vår bok är kanske inte en bok som man läser från pärm till pärm, utan snarare en bok som man återkommer till när man hamnar i olika verkliga situationer. Det är dock inte en manual med facit till PBL. Däremot är det en introduktion som tar upp huvudfrågorna och gläntar på dörren till PBL-världen. Vår tanke är att om läsarna förstår huvuddragen i lagen, och ser en röd tråd i hur den är uppbyggd och fungerar, så kan de lättare tolka lagen även när de hamnar i situationer som inte finns direkt beskrivna i boken, säger Nancy Mattsson.

-------------------------------------------------------------------------------------------

För recensionsexemplar och mer information, vänligen kontakta pressansvarige Jörgen Hallström, 070-644 69 03.

E-post: jorgen.hallstrom@byggtjanst.se

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige