Gå direkt till innehåll
Ny utgåva: ”Bostadsbestämmelser 2012. En handbok om byggbestämmelser för bostäder och bostadsmiljö – nybyggnad och ombyggnad.”

Pressmeddelande -

Ny utgåva: ”Bostadsbestämmelser 2012. En handbok om byggbestämmelser för bostäder och bostadsmiljö – nybyggnad och ombyggnad.”

Bostadsbestämmelser – en skrift som i koncentrerad och lättillgänglig form presenterar regler för bostadsutformning – finns nu i ny utgåva. Den inkluderar de ändringar i BBR 2012 som gäller fullt ut från den 1 januari 2013.

Bostäder ska fungera för dem som bor i dem, men även för dem som kommer på besök – kanske i rullstol – liksom för dem som har bostadsområdet som arbetsplats, till exempel fastighetsskötare, hemhjälp och sophämtare. Funktionskraven som finns i lagar, förordningar och föreskrifter är dock inte alltid lättolkade, och de är dessutom inte samlade på samma ställe – en del tillämpningsregler finns i byggreglerna medan en stor mängd upplysningar endast kan hämtas från handböcker och liknande. Myndigheternas föreskrifter innehåller inte heller några förslag till lösningar, samtidigt som nedskärningar av resurser för byggforskning, information och utbildning gör att mycket erfarenhet och kunskap om boende och boendefrågor inte förs vidare.

En handbok som Bostadsbestämmelser har därmed en viktig roll när det gäller att förhindra att kunskap går förlorad. Målet med denna publikation är att samla både statliga bestämmelser och rekommendationer från andra kunskapskällor om planering och byggande, samt att presentera det på ett någorlunda lättläst sätt. Texten är disponerad som en katalog där man med hjälp av innehållsförteckningen och sakregistret kan slå upp aktuell information om planering och byggande av bostäder, främst gällande nybyggda bostäder för permanent bruk.

Föregångaren till Bostadsbestämmelser är den publikation med samma namn som gavs ut av Statens planverk på 1970- och 1980-talen. De stora förändringar av byggbestämmelserna som sedan kontinuerligt skett från mitten av 1990-talet har fortlöpande motiverat en uppföljare. Efterfrågan på en bok med nödvändig kunskap om bostäder i koncentrerad och lättillgänglig form har dessutom varit stor. I sin nuvarande omfattning utkom Bostadsbestämmelser första gången 1997 och den har därefter med jämna mellanrum reviderats efter de ändringar som införts i bygglagstiftningen och Boverkets byggregler, BBR.  

2012 års 192-sidiga utgåva är uppdaterad efter de ändringar i BBR som trädde i kraft den 1 januari 2012 (BFS 2011:26) och som bland annat gäller ökade krav på energihushållning. En omfattande omarbetning har också gjorts av brandskyddsavsnittet. Därutöver har avsnitten som rör bygglov, kontroll etcetera skrivits om eftersom hanteringen ändrats sedan nya PBL, Plan- och bygglagen och PBF, Plan- och byggförordningen trädde i kraft den 2 maj 2011.

Flera nyheter har införts, till exempel startbesked och slutbesked, att kontrollansvariga och sakkunniga ska vara certifierade samt krav på minst två samråd under byggprocessen. I ett särskilt avsnitt i Bostadsbestämmelser beskrivs också när och hur man som brukare har möjlighet att påverka byggplaner och projekt. Avslutningsvis hittar man även synpunkter om byggnaders utseende och placering. 

Författaren bakom handboken är arkitekt SAR/MSA Hans Örnhall, tidigare ansvarig för bostadsutformningsfrågor på Planverket och Boverket. Han arbetar nu som praktiserande arkitekt och som sakkunnig i frågor som berör byggnadsutformning och säkerhet i byggnader. Hans Örnhall har också varit projektledare för Svensk Byggtjänsts handboksserie Byggvägledning.

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige