Gå direkt till innehåll
Nya AMA Hus 11 och RA Hus 11 - fullspäckade med nyheter

Pressmeddelande -

Nya AMA Hus 11 och RA Hus 11 - fullspäckade med nyheter

Nu är nya AMA Hus 11 och RA Hus 11, med tillhörande råd och anvisningar, klara. Det är helt reviderade utgåvor som publiceras.
 – Det är över lag mycket nyheter i AMA Hus 11 och RA Hus 11. Alla delar har omarbetats, vissa mer, andra mindre. Många nyheter beror på material- och teknikutvecklingen inom husbyggnad men också nya regler och standarder, säger Bo Samuelsson, projektansvarig för AMA Hus 11 och RA Hus 11.

Att AMA Hus 11 har stor betydelse för branschen visas av de stora gensvar Svensk Byggtjänst fått under remissrundan.  

– Cirka 6000 personer bjöds in till remissrundan och vi fick över 700 remissvar. De allra flest var mycket konkreta och användbara. Särskild träbranschen har varit mycket ambitiös i sitt arbete, säger Bo Samuelsson projektledare för AMA Hus 11 och RA Hus 11.

Nya material, ny teknik samt nya regler och standarder är drivande faktorer bakom den nya helt omarbetade AMA Hus 11. Bland de nyheter som har påverkat AMA Hus 11 finns; nya krav på konstruktioner av bland annat trä, stål och betong, införandet av Eurokoder och EKS – som ersatt Boverkets konstruktionsregler, BKR med tillhörande handböcker.

– För att hålla jämna steg med utvecklingen uppdateras de olika AMA delarna var tredje år. Det är en positiv förändring jämfört med de tioårscykler som vi hade tidigare, säger Bo Samuelsson.

År 2006 beslutades att alla dessa delar ska förnyas vart tredje år efter ett rullande schema. Sedan dess har Administrativa föreskrifter, AMA AF 07, AMA Anläggning 07 och nyligen AMA Anläggning 10 utkommit. Vid årsskiftet 2008/2009 utkom så AMA Hus 08 och året därefter AMA VVS 09 och AMA EL 09, och nu är det alltså dags för AMA Hus 11.

Några exempel på de viktigaste nyheterna i AMA Hus 11:

Eurokoder

Införandet av eurokoder i stället för nationella krav på hur byggnader med dess ingående material ska dimensioneras har påverkat innehållet i ett flertal kapitel i AMA Hus. Avsnitten om betong, murverk, stål- och träkonstruktioner berörs av kraven i de standarder som ligger till grund för att utföra konstruktionsberäkningar enligt eurokoder.

Målfuktkvot och ytfuktkvot

I AMA Hus 08 infördes begreppet målfuktkvot för att ange ett trämaterials högsta acceptabla fuktkvot. Ett nytt fast fuktkvotsvärde, ytfuktskvot, som gäller vid kontroll innan de byggs in har införts för enskilda virkesdelar och trämaterial.

Samordning med Säker vatten

Branschdokumentet Säker vatten avser installationskrav och anvisningar för rörinstallationer i byggnader. AMA Hus är nu tydlig med när samverkan med VVS-projektör krävs för att fästa in rörinstallationer, wc-stolar, handfat m.m.  på ett säkert sätt. Innehåll är samordnat med innehållet i AMA VVS.

En helt ny kod har tillkommit, 49.B Schakt i hus, med krav på utförande av installationsschakt som passera genom flera bjälklag. Bland annat finns krav på tät botten med lutning för synliggörande av läckande vatten. Läs mer om AMA Hus och Säker vatten” i senaste numret av AMA-nytt.

HSD om trä

Avsnittet har i stor utsträckning omarbetats och innehåller en hel del nyheter. Rubriken för HSD.1 konstruktioner av längdformvaror av furu eller gran har ändrats till barrträ för att ge möjlighet att beskriva även andra träslag av barrträ.  Text om målfuktkvot och ytfuktkvot har införts. Vid inbyggnad får trä ha en maximal fuktkvot av 18 procent för att undvika mögelskador. Krav på virkeskvalitet enligt sorteringsreglerna i SS-EN 1611-1 har kompletterats och justerats under många koder och rubriker. HSD.16 som behandlar fasadpanel har kompletterats i flera avseenden, bl a har panel av limträ tillkommit under ny kod och rubrik. Hela avsnittet har reviderats, bland annat avseende figurer som förtydligar läktningen bakom fasadpanelen. 

Kapitel L om puts

LBS är avsnittet om puts som också är helt genomgånget med ny text om bland annat puts på mineralull. De så kallade enstegstätade putssystemen får användas på underlag av oorganiskt material, betong eller murverk. På underlag av regelverk och skivor ska putsskikt och isolering vara skild från underlaget med en luftspalt för att undvika fuktvandring in i väggkonstruktionen. Putssystem ska vara utprovade och godkända, exempelvis genom SP´s P-märkning. Nya putsstrukturer har tillkommit i bildlikaren för puts som också flyttats in under LBS. Ett förtydligande av vad som avses med tunn- respektive tjockputs har lagts till. 

Kapitel X om inredning och storkök

Vid revideringen av Hus AMA 98 till AMA Hus 08 blev kapitel X inte uppdaterat i samma utsträckning som de övriga utan den stora nyheten var att spisar, kyl, disk och tvättmaskiner m m flyttades från installationsdelarna till AMA Hus, samtidigt som standardhänvisningar uppdaterades. Nu har hela inredningskapitlet reviderats. Mycket ny text har tillkommit, framförallt i RA om olika inredningsenheter och även textilier i avsnitt XB. Samma genomgående revidering har gjorts i avsnittet om storköksutrustning, XCB om inredningar och XL om maskinutrustning samt XM om kyl och frysenheter. Det innebär att ett antal nya och ändrade koder och rubriker samt texter finns för utrustning som tidigare saknats. Även kraven på bygghandlingar och dokumentation under YV och YX har påverkats.

Ämnen

Taggar


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige